fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Az ENJOY NETWORK Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64., cégjegyzékszáma: 01 09 296995, adószáma: 25931730-2-41 képviseli: Fábián Tamás ügyvezető) a shop.smartmind.hu, domainnév alatt működtetett online webáruház (a továbbiakban: „webáruház”) keretében vállalja az ajánlatában szereplő termékek (szoftver licencek), mint szerzői művek felhasználói jogának online átruházását és a dokumentummintákhoz kapcsolódó valamint egyéb szolgáltatások nyújtását.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a webáruház használatára és valamennyi ott ajánlott termék használati jogának értékesítésére és szolgáltatás nyújtására érvényesek. A webáruház szerzői jogi védelem alatt áll.

A webáruházból történő vásárlás során létrejövő szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak:

shop.smartmind.hu, domain név alatt működtetett online webáruházat a ENJOY NETWORK Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

Szolgáltató: Üzemeltetői adatok – Céginformációk

1. Cégadatok

 • Cégnév: ENJOY NETWORK Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Fiastúk utca 64.
 • Képviseli: Fábián Tamás
 • Adószám: 25931730-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01 09 296995
 • Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

2. Szerződéssel kapcsolatos adatok

Szerződés nyelve: magyar

A Szolgáltató elérhetősége, a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: hello@smartmind.hu,

Telefonos elérhetőség: +36/70 319-6262

A webáruházból történő vásárlás során a szerződés a ENJOY NETWORK Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató és a megrendelő, mint vevő (a továbbiakban: „Felhasználó”, „Vevő” vagy „Megrendelő”) között jön létre.

Jelen ÁSZF a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősülő (így a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, ideértve az egyéni vállalkozót is), regisztrált felhasználók megrendeléseire vonatkozó rendelkezéseket valamint a fogyasztónak minősülő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) regisztrált felhasználók megrendeléseire vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A regisztrációval a vállalkozásnak minősülő Megrendelő kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg és veszi igénybe a szolgáltatásokat, és nem minősül fogyasztónak, kijelenti továbbá, hogy a szerződés megkötésére (cégjogi vagy egyéb) jogosultsággal rendelkezik.

A webáruházban történő első regisztráció részeként és feltételeként a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható formában a rendelkezésére áll és nyilatkozik arról, hogy egyetért annak tartalmával.

Az első regisztrációt követően jelen ÁSZF minden olyan üzleti kapcsolatra érvényes, amely a webáruház használata során a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejön, továbbá, ezek az ÁSZF rendelkezések érvényesek a Felhasználó által e regisztráció után a webáruházban leadott összes megrendelésre, ill. utórendelésre.

Ezen ÁSZF-re vonatkozó módosítások, ettől való eltérések vagy kiegészítő megállapodások csak akkor hatályosak, ha a Szolgáltató azokat írásban elfogadta és megerősítette és ez esetben is kizárólag az adott egyedi szerződésre (megrendelésre) érvényesek. A Felhasználó jelen ÁSZF-től eltérő vásárlási feltételeinek alkalmazása az üzleti kapcsolat során kizárt; azok akkor sem kötelezik a Szolgáltatót, ha a konkrét egyedi szerződés megkötésekor nem zárja ki kifejezetten azok alkalmazását. A rendelés visszaigazolás megküldése sem tekinthető a Felhasználó feltételeinek elismeréseként.

3. Regisztráció

A webáruház használata regisztrált felhasználók számára van fenntartva. A webáruház ajánlata a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített vállalkozásra illetve a Ptk. 8:1 § 3. pontjában rögzített fogyasztóra irányul. Nincsen regisztrálásra való jogosultság. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrálás során igazolást kérjen a Felhasználó személyazonosságáról, valamint a Felhasználó nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról és a Szolgáltató jogosult arra, hogy a regisztrálást indoklás nélkül megtagadja.

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt az ott található adatok megadásával végezhető el a regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak valamennyi kért információt teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell megadnia és azokat a későbbiekben bármiféle változás esetén azonnal frissítenie kell. Ezen, Felhasználó által megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Miután a Felhasználó a regisztrációs folyamat során az összes szükséges adatot a valóságnak megfelelően megadta, majd a „Regisztráció” gombra kattint a regisztráció befejeződik. Szolgáltató egy visszaigazoló és üdvözlő e-mailt küld a Felhasználónak. Ezen első regisztrációt követően tud a Felhasználó a személyes belépési adatai (felhasználónév és jelszó) megadásával bejelentkezni az online webáruházba.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy a hozzáférési adatokat titokban tartsa és azokat illetéktelen harmadik fél számára való hozzáféréstől megóvja. A hozzáférési adatok titkosságának fenntartásáért és védelméért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a hozzáférési adatait harmadik fél részére továbbadja, úgy kötelezettséget és felelősséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF-et a harmadik féllel is betartatja. A Felhasználó felel minden olyan Szolgáltatót ért kárért és hátrányért, amely a fentiek be nem tartásából ered.

Ha a Felhasználó elveszíti a bejelentkezési adatait, vagy ha felmerül a gyanúja, hogy illetéktelen harmadik személy tudomást szerzett a hozzáférési adatairól, a Felhasználó köteles azonnal e-mailben a hello@smartmind.hu, címen értesíteni a Szolgáltatót, hogy az kezdeményezni tudja a felhasználói fiók letiltását.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy a Felhasználó jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely a Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik.

A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatmódosítás gombra kattintva van lehetőség. A felhasználó a fiókja megszüntetését a hello@smartmind.hu email címen kezdeményezheti.

A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja. Ennek igazolásául a Felhasználó a regisztráció elküldése előtt köteles az „Általános Szerződési feltétek rendelkezéseit megismertem, és elfogadom” checkbox-ot elfogadása jeléül kipipálni.

A regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. Ennek igazolásául a Felhasználó köteles a regisztráció előtt az „Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismertem, és kifejezetten hozzájárulok az adatkezeléshez” checkbox-ot elfogadása jeléül kipipálni.

A fenti két elfogadó nyilatkozat megtétele nélkül a Felhasználó regisztrációt leadni érvényesen nem tud.

4. Szerződéskötés:

Ha a regisztrált Felhasználó a webáruházban a “megrendelem” gombra kattint, kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz az általa kiválasztott termékek felhasználói jogának, illetve az ahhoz kapcsolódó vagy egyéb szolgáltatások megszerzésére. Ezen ajánlat elfogadása és ezáltal a felek közötti szerződéskötés egy a rendelésigazolásnak a regisztráció során megadott e-mail-címre való elküldésével történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés elfogadása előtt igazolást kérjen a Felhasználó személyazonosságáról, valamint a felhasználó nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve is, hogy regisztrációt vagy leadott megrendelést visszautasítson, ezzel megakadályozva bizonyos esetekben a webáruházban történő vásárlást. Ilyen eset lehet például, ha a Megrendelőnek már fennálló, lejárt tartozása van a Szolgáltató felé.

A szerződés tárgya a webáruházban található, kosárba helyezhető bármely szoftver licenc, mint szellemi termék (a továbbiakban együttesen: „Termék”) felhasználási jogának, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb szolgáltatások /pl: informatikai karbantartás, távoli segítségnyújtás/ (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtásának megszerzése.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel a Megrendelő nem kizárólagos, nem átruházható, Magyarország területére korlátozott felhasználási jogot szerez a Termékre és a Frissítésre. A Megrendelő felhasználási joga korlátozott: nem jogosult Terméket és a Frissítést terjeszteni, a nyilvánosság számára közvetíteni – ide nem értve a saját honlapján a nem értékesítési célú közzétételt – többszörözni, üzleti célra felhasználni, 3. személy részére tovább értékesíteni. Megrendelő nem jogosult a Terméket vagy a Frissítést oly módon használni, mely a Szolgáltató szerzői jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. Termék és a Frissítés lényeges jellemzőit és a Termék és a Frissítésre vonatkozó felhasználási jog tartalmát a Termék leírásából is meg lehet ismerni.

Ha a vásárlás előtt a megrendelőnek kérdése merül fel a Termékkel vagy a Frissítéssel kapcsolatban, az Ügyfélszolgálaton kaphat információt: email: hello@smartmind.hu, telefonszám: +36/70 319-6262

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a shop.smartmind.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a regisztrált Megrendelő a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ha az Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A megrendelési folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A nem valós adatok megadásából fakadó károkért az adatok megadója a polgári jog általános szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozhat.

A megrendeléssel a Megrendelő, amennyiben Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, kifejezett hozzájárulását adja, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató a teljesítést az ellenérték megfizetését követően megkezdje és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdésével elveszíti az elállási/felmondási jogát. Ennek igazolásául a Felhasználó köteles a megrendeléskor az oldalon található, fentiekre vonatkozó mezőt elfogadása jeléül kipipálni.

A megrendelés feladására a regisztrációt követően, a bejelentkezés után van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott Terméket és/vagy Szolgáltatást a kosárba helyezi. A kosár tartalmának módosítására a „kosár”-ra kattintást követően van lehetőség, így a termékek mennyisége, a kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben a Megrendelő a kosár tartalmát véglegesnek tekinti, a „Tovább” gombra kattintással a megrendelése összegzését látja, ahol kiválaszthatja a fizetés módját. A „Vissza” gombra kattintással a Megrendelő a megrendelési folyamat előző lépéséhez térhet vissza, és a kosár módosítására van lehetősége. A megrendelés összegzésének és a fizetési módnak a kiválasztását követően a „megrendelem” gombra kattintással adja le a Megrendelő a végleges megrendelését, mely az ajánlatának minősül.

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést elfogadja, és visszaigazolja egy elfogadó emailben, abban az esetben a Szolgáltató és a Megrendelő között a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint létrejön a felhasználási és szolgáltatási szerződés, mely tényről a Szolgáltató a megrendelőt az elfogadó emailben tájékoztatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató elektronikusan tárol, és a vevő kérésére abból elektronikusan másolati példányt küld.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül – mely határidőbe a munkaszüneti napok nem számítanak bele – a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik. Munkaszüneti napok a jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott munkaszüneti napok, valamint a szombati és a vasárnapi napok.

5. Árak:

Kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában a megrendelés napján érvényes eladási árak képezik az elszámolás alapját.

A Termékek és Szolgáltatások ára és egységára, továbbá a vásárlás során esetlegesen elérhető kedvezmények, megtakarítás mértéke az adott Termék mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően részletesen feltüntetésre kerülnek.

Termékek mellett feltüntetett ár a Termék és Szolgáltatás nettó ára, amely forintban értendő. A Termékekre vonatkozóan a megrendelés és kifizetés során fizetendő összegként megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót.

A Termék végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a Termék megnevezése mellett, illetve, ami visszaigazoló e-mailben szerepel.

A Szolgáltató a webáruházban található Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely akciójának külön értesítés nélküli visszavonására. Szolgáltató jogosult a Termékeket és Szolgáltatásokat bármikor kivonni és új Termékeket, Szolgáltatásokat megjeleníteni a webáruházban. A módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba azzal, hogy a módosítás a már leadott megrendeléseket nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, az általánosan elfogadott ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt „0” vagy „1” forint-ként feltüntetett árra, a Szolgáltató nem köteles a Terméket vagy a Szolgáltatást a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megrendelést, amelynek ismeretében a Megrendelő jogosult elállni a vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

6. Fizetés:

A Szolgáltató kizárólag a webáruházban feltüntetett fizetési eszközöket fogadja el (csekket és váltót nem fogad el).

A Szolgáltató visszaigazolása tartalmazza azt az összeget, amit a Megrendelő banki átutalással vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított online fizetési módon köteles kiegyenlíteni. Átutalási fizetési mód választása esetén a közlemény rovatban szükséges a rendelésazonosító vagy díjbekérő szám feltüntetése, melyet a visszaigazolás vagy későbbi levél tartalmaz. Ennek hiányában a fizetés nem beazonosítható és a nem beazonosított fizetést a Szolgáltató a fizetést követő 30. nap elteltével visszautalja a befizető részére. A visszautalásért és az ebből eredő esetleges károkét a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kamatot nem fizet.

Átutalással történő fizetés esetén a Megrendelő a megrendelt Termék és Szolgáltatás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben vagy díjbekérőben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Megrendelő jogosult a Termék használatára és a Szolgáltatás igénybe vételére.

Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetés az online fizetést biztosító szolgáltató oldalán történik, mely során a bankkártya adatainak megadására van szükség. A fizetés teljesítését követően az online fizetést biztosító szolgáltató oldala visszairányítja Felhasználót a webáruház oldalára.

Fentiek alapján a Szolgáltató díjbekérőt is küldhet, melynek egyedi azonosítóját kell utaláskor feltüntetni a közlemény rovatban. Ezt követően Szolgáltató számlázási kötelezettségének elektronikus számla kibocsátásával tesz eleget.

Szolgáltató a következő havi Szolgáltatás díját jogosult előre, díjbekérő formájában bekérni, melyet Megrendelő 3 napon belül átutalással vagy azonnal az online fizetést biztosító szolgáltató oldalán ki tud egyenlíteni, ezt követően Szolgáltató elektronikus számla kibocsátásával tesz eleget.

A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató jogosult a saját belátása szerint (i) a Ptk. 6:155 § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamatot felszámítani és a követelés érvényesítésével felmerülő költségeket – ebbe beleértve a Ptk. 6:155 § (2) bekezdése szerinti költségátalányt is – követelni, valamint a keletkezett kárának megtérítését igényelni, vagy (ii) elállni a szerződéstől és a felmerült kára megtérítését követelni. Ez utóbbi esetben Szolgáltató jogosult a Vevő felróhatóságára való tekintet nélkül, a vételár 15 %-át követelni, illetve megtartani meghiúsulási kötbérként. A kötbérfizetési kötelezettség nem zárja ki a kötbéren felüli károk érvényesítésének a jogát.

7 . Szerződéses kiegészítés a Számítógépek üzemeltetése (KKV csomagok – SLA alap üzemeltetésre) esetén

Felek megállapodnak, hogy az SLA alapú üzemeltetési csomag ajánlatok alapján vannak részletezve az egyes Szolgáltatások, melyek tartalmazzák a szolgáltatás során felhasznált termékek licenceit és annak díját a havi szintű üzemeltetés mellett. Megrendelő informatikai rendszerein a számítógépek üzemeltetése során az alábbiakat végezi el Szolgáltató:

 • Szerződés kezdetekor Berendezések aktuális állapot szerinti átvétele és digitális állapot jegyzőkönyvezése.
 • Folyamatos kapcsolattartás ügyfeleinkkel online chat, e-mail és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.
 • Számítástechnikai berendezések (szerverek, PC munkaállomások, hálózatok és hálózati eszközök, perifériák, nyomtatók) szoftveres üzemeltetése és hardveres megfigyelése, karbantartása távoli üzemeltetéssel.
 • Teljes rendszergazdai és rendszer üzemeltetői tevékenységek ellátása távoli üzemeltetéssel.
 • Számítástechnikai berendezések állapotfelmérése, szoftver- és hardverleltár készítése automatikusan távoli üzemeltetéssel. Eszköz cserére és büdzsé tervezésre is javaslat.
 • Számítástechnikai berendezések hibáinak diagnosztizálása, hibabehatárolás és általános javítása távoli üzemeltetéssel.
 • E-mail beállításokkal kapcsolatos távoli üzemeltetés.
 • Internet-kapcsolat monitorozása, üzemszerű működésének ellenőrzése.
 • Iroda- és kiegészítő szoftverek telepítése.
 • Számítástechnikai berendezések időszakos szoftveres karbantartása, temp állományok törlése és registry tisztítása, valamint vírus- és spyware mentesítése.
 • Informatikai auditok készítése, ezzel párhuzamosan éves IT tervezés és menedzselés.
 • Adatmentési és archivációs rendszer kidolgozása, mentések felügyelete.
 • Egyéb nem Microsoft alapú szoftverek installációja.
 • Általános informatikai tanácsadás és konzultáció.
 • Szerződés megszűnésének időpontjában Berendezések aktuális állapot szerinti átadás-átvételének biztosítása.

Felek az Általános Szerződési Feltételek teljesítése során annak tárgyára és sajátosságaira tekintettel fokozott együttműködésre kötelesek. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely bármelyik fél kötelezettségeinek teljesítését akadályozza, szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást értesíteni és mindent megtenni annak érdekében, hogy a késedelem, illetve egyéb akadályoztatás elhárítható legyen.

Felek megállapodnak, hogy az Szolgáltató mindennemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult ajánlataiban, weboldalain és egyéb dokumentumaiban referenciaként megnevezni Megrendelőt.

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő hibabejelentésének tartalmaznia kell a meghibásodott berendezés pontos típusát, konfigurációját, a hibajelenség leírását, a hibabejelentő nevét, telefonszámát, a hibajelenség előfordulásának időpontját és a hiba besorolási szintjét.

Felek megállapodnak, hogy a Számítógépek üzemeltetése Szolgáltatás csomagajánlataiban meghatározott átalánydíj nem foglalja magába azokat a költségeket, amelyek az alábbi meghibásodások elhárítása folyamán merülnek fel:

 • nem rendeltetésszerű használat, vagy szándékos károkozás.
 • nem a használati utasításban vagy üzemeltetési dokumentációban leírtak szerinti használat.
 • harmadik vagy arra illetéktelen személy jogosulatlan beavatkozása.
 • Vállalkozó által előzetesen nem jóváhagyott programok használata és/vagy szoftverfrissítések telepítse.
 • vis major esetén előforduló rendszer meghibásodásból és/vagy rendszerleállásból eredő költségek – figyelemmel a megállapodásban szabályozottakra.
 • amennyiben a hiba oka az energiaellátást biztosító rendszer üzemzavarának-, vagy egyéb a Megrendelő által működtetett rendszer hibája eredményeképpen keletkezik.

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget Megrendelő rendszerein keletkezett hibákért és adatvesztésekért, hiszen a szolgáltatás csak távoli segítségnyújtásra korlátozódik.

8. Szállítási és átvételi határidő:

A webáruházban megrendelt Termékeket és Szolgáltatásokat a Szolgáltató részben elektronikus formában (online eléréssel a gyártói felületen) teszi hozzáférhetővé a Megrendelő részére, az ellenérték megfizetését követően legkésőbb 2 munkanapon belül, részben az ellenérték megfizetését követően legkésőbb 2 munkanapon belül a számla megküldésével biztosítja a megvásárolt szolgáltatás igénybe vételi lehetőségét. A teljesítést követően, az ellenérték jóváírásáról megrendelő visszaigazolást kap, mely visszaigazolást követően igénybe veheti a szolgáltatásokat.

9. Elállás joga:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozza, melynek értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29 §-a alapján elállási jogát nem gyakorolhatja, ha

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Fentiekre tekintettel Megrendelő, hogy amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítésének (letöltés hozzáférhetővé tétele) megkezdését követően az elállási jogát nem gyakorolhatja.

Bármely fél jogosult jelen szerződést a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal legalább harminc (30) napos felmondási idő mellett felmondani.

Megrendelőt, amennyiben a Ptk. fent hivatkozott szabályai alapján fogyasztónak minősül, megilleti a panasztétel joga: amennyiben webáruházunknak, munkatársainknak a Termékek vagy Szolgáltatások fogyasztók (Megrendelők) részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasza van, azt kérjük írásban jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: H-1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.

E-mailben: hello@smartmind.hu,

Beérkezett panaszát legkésőbb 30 napon belül megvizsgáljuk és intézkedünk válaszunk megküldése iránt.

Panasza elutasítása esetén indoklással ellátott válaszunkban tájékoztatjuk jogorvoslati lehetőségeiről, és arról, hogy panaszával – annak jellegétől függően – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye és tevékenysége szerint irányadó békéltető testület elérhetőségei a következők:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

10. Kártérítési igények:

A webáruházban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, amely a webáruházhoz való csatlakozás során vagy amiatt következett be.

A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által a Megrendelő rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató bármikor elutasíthatja a webáruházban történő megrendelés teljesítését, a Megrendelő regisztrációját törölheti.

A Felhasználó vállalja, hogy a webáruház használata során a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja és webáruházat nem használja tisztességtelenül. Ha a Felhasználó e kötelezettségét megszegi, e tekintetben kártérítésre kötelezett a polgári jog általános szabályai szerint.

A Számítógépek üzemeltetése (KKV csomagok – SLA alap üzemeltetésre) szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő informatikai rendszerein található adatokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azok elvesztéséből változásából adódóan kártérítési igény Szolgáltató felé nem nyújtható be.

11. Felelősség:

Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik. A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kárigény felső határa a Termék, illetve a Szolgáltatás ellenértéke. Fentiekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatónak a Megrendelő felé a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel kapcsolatban mind a szerződésszegéssel, mind a szerződésen kívül (beleértve a gondatlanságból, törvény által előírt kötelezettség megszegésével, vagy megtévesztésből) okozott kárért fennálló összes maximális felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az adott egyedi szerződében szereplő Termék, illetve a Szolgáltatás ellenértékét.

Fentiekre tekintettel Szolgáltató a letölthető termékek felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a Számítógépek üzemeltetése (KKV csomagok – SLA alap üzemeltetésre) szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő informatikai rendszerein található adatokat folyamatosan mentse a csomagoknak megfelelően, azonban az adatvesztésből, adatváltozásból eredő károkért felelősséget nem vállal, a mentés és az adatok elhelyezésének felelőssége Megrendelőé.

12. Szerzői jogok:

Miután a *.smartmind.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a *.smartmind.hu, weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

*.smartmind.hu, weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a *.smartmind.hu, weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a *.smartmind.hu, weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

13. Beszámítási tilalom:

A Szolgáltató követeléseivel szembeni ellenkövetelés beszámítása kizárt, kivéve, ha ilyen beszámítást kifejezetten egyedi esetben számszerűen írásba foglalva a Szolgáltató elfogad.

14. Szerződéses kötelezettségek teljesítése alóli felmentés:

Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani illetve a szerződéstől elállni.

Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

15. Adatvédelem

A Felhasználó adatait a Szolgáltató az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A webáruház látogatóinak a regisztráció folyamán meg kell adniuk adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). A webáruház használata során a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződéskötés során közölt személyes adatait a Szerződés teljesítése céljából kezelje.

Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a shop.smartmind.hu, oldalon találja, melynek elfogadása a rendelés és a regisztráció leadásának feltétele!

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.).

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

16. Az online ügyfélszolgálati portál használatának befejezése

A webáruház üzemeltetése visszavonásig történik, a Szolgáltató jogosult az online ügyfélszolgálati portál használatának lehetőségét bármikor általánosan meghatározni. A meglévő szerződések teljesítésének kötelezettsége változatlan marad.

17. Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek módosítása

Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek rendelkezései a Szolgáltató részéről bármikor módosíthatók, az ilyen változásokat a hatályba lépésüket megelőző 15 napon belül az online ügyfélszolgálati portálon kell ismertetni.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

18. Egyes rendelkezések érvénytelenné válása:

Ha az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, ez nem érinti az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek hatályát. Az érvénytelen, vagy elfogadhatatlan rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely szándékában és gazdasági célját tekintve leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezésnek. Ez a szabályozás érvényes értelemszerűen a szabályozási hiányosságokra is.

19. Irányadó jog, teljesítési hely és joghatóság:

Az értékesítési és szállítási feltételekre, valamint az összes Szolgáltatóval megkötött megállapodásra a magyar jog irányadó, azzal, hogy a webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokaz információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

A jelen szerződéses viszonyból eredő vitás kérdésekben a Pp. szerint illetékes bíróság jár el.