fbpx

Felhasználási feltételek

Shop.smartmind.hu Felhasználási Feltételei

 

Hatályos: 2020. szeptember 1-től

 1. DEFINÍCIÓK

Felhasználási Feltételek” a jelen felhasználási feltételek, amelyek a honlapon elérhető, felhő alapú (cloud) szolgáltatásokat kínáló online piactérre vonatkoznak.

Shop Szolgáltatás” vagy „Shop” a honlapon elérhető, Ügyfelek számára készült felhő alapú (cloud) online piactér, amelyen az Ügyfél egy helyen kezelheti az általa képviselt Végfelhasználók megrendeléseit a Smartmind.hu által közvetített Szolgáltatások tekintetében.

Szolgáltatás” a Shop-on elérhető és megrendelhető szolgáltatások.

Ügyfél” a Shop-t a Végfelhasználó képviselőjeként használó jogi személy.

Ügyfél Szerződése” az Ügyfél és a Smartmind.hu között fennálló, a Szolgáltatás(ok) közvetítésére vonatkozó megállapodás és annak módosításai, kiegészítései.

Szolgáltató” A Shop Szolgáltatás segítségével megrendelt Szolgáltatás szolgáltatója.

Felhasználó” a Shop Szolgáltatást használó természetes személy, aki az Ügyfél képviselője és az Ügyfél nevében tesz jognyilatkozatokat. A Felhasználó az Ügyfél munkavállalója, vagy az Ügyfél képviseletére egyéb módon jogosult természetes személy.

Böngésző Felhasználó” a Shop honlapját bejelentkezés nélkül böngésző felhasználó.

Végfelhasználó” az a természetes, vagy jogi személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi.

 

 1. A SMARTMIND.HU ADATAI

2.1               A Shop Szolgáltatás a ENJOY NETWORK Kft. (a továbbiakban: „Smartmind.hu”) üzemelteti, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 296995 cégjegyzékszámon tart nyilván, székhelye 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64. szám alatt található és adószáma 25931730-2-41.

A Smartmind.hu elérhetőségei:

Web: smartmind.hu

Cím: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 64.

E-mail: hello@smartmind.hu

Telefon: +36/70 319-6262

2.2              A Shop honlap tárhely szolgáltatója az ……………………………….. (Adószám: ………………..; székhely: …………………………………).

 1. A SHOP ELÉRÉSE

3.1              A Shop böngészése bejelentkezés nélkül

3.1.1                A Shop Szolgáltatás segítségével a Böngésző Felhasználó bejelentkezés nélkül tekintheti meg a Smartmind.hu által közvetített Szolgáltatások katalógusát. A Böngésző Felhasználó nem tud a Shop-re regisztrálni, és a katalógusban szereplő Szolgáltatásokat megrendelni. Amennyiben igénybe kívánja venni a Smartmind.hu által közvetített Szolgáltatásokat, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Smartmind.hudal a 2. pontban meghatározott elérhetőségei valamelyikén.

3.2             A Shop használata bejelentkezéssel

3.2.1               A Shop egy olyan piactér, aminek a segítségével az Ügyfél új szerződéseket közvetíthet, illetve módosíthatja a már megkötött szerződéseket a Smartmind.hu által közvetített Szolgáltatások vonatkozásában. A Szolgáltatások közvetítése tekintetében a Smartmind.hu és az Ügyfél között megkötött Ügyfél Szerződése az irányadó.

3.2.2              A továbbiakban a jelen Felhasználási Feltételek a bejelentkezéssel történő használatra vonatkoznak, kivéve, ha az ettől való eltérést külön jelöljük.

 1. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

4.1             Technikai feltételek

4.1.1                A Shop Szolgáltatás igénybevételéhez bármely jelenleg általánosan használt böngésző és operációs rendszer megfelel, azonban használatát mobil eszközökről nem ajánljuk..

4.2            Az Ügyfél Szerződése és a Felhasználási Feltételek viszonya

4.2.1               A Shop Szolgáltatás igénybevételének feltétele az Ügyfél és a Smartmind.hu közötti Ügyfél Szerződése létrejötte.

4.2.2              A jelen Felhasználási Feltételek kizárólag a Shop használatának módját és feltételeit határozzák meg. A Smartmind.hu és az Ügyfél viszonyát, a Szolgáltatások közvetítésére vonatkozó feltételeket, ideértve különösen a szerződés létrejöttét, megszűnését a fizetést, számlázást, valamint az egyes szolgáltatások tartalmát az Ügyfél Szerződése, illetve az egyes Szolgáltatásokra vonatkozóan a Szolgáltatók egyedi szerződéses feltételei rendezik.

4.3             A Felhasználó regisztrációja

4.3.1               A Felhasználók regisztrációját és törlését az Ügyfél automatikusan el tudja végezni, azonban igény esetén az Ügyfél kérésére a Smartmind.hu munkatársai is el tudják végezni.

4.3.2              Az Ügyfél az általa meghatározott képviselő regisztrációjára vonatkozó igényét e-mailben is megküldheti a Smartmind.hu számára a következő e-mail címre: hello@smartmind.hu

4.3.3              Az Ügyfél a képviselője nevének és e-mail címének megadásával is kérheti regisztrációját a Shop Szolgáltatás rendszerében.

4.3.4              A Smartmind.hu létre tudja hozni az adott Felhasználó fiókját, és a bejelentkezési adatait e-mailben küldi meg számára.

4.3.5              Az Ügyfél legkésőbb a regisztrációs kérelem megküldésekor köteles értesíteni a Smartmind.hu-ot, amennyiben a regisztrálni kért képviselője nem az Ügyfél munkavállalója.

4.3.6              A Smartmind.hu-nak korlátozás nélkül joga van megtagadni az Ügyfél képviselőjének regisztrációját.

4.4            A Felhasználó nyilatkozatai, a Felhasználó képviseleti joga

4.4.1               Azzal, hogy az Ügyfél képviselőjének nevét és e-mail címét a képviselő Felhasználóként történő regisztrációja céljából megküldi a Smartmind.hu részére vagy beregisztrálja a shop.smartmind.hu oldalon az Ügyfél szavatolja, hogy a Felhasználó képviseleti joga korlátozás nélkül kiterjed minden olyan jognyilatkozat és cselekmény megtételére az Ügyfél nevében, amelyre Shop lehetőséget nyújt.

4.4.2              A Felhasználók az Ügyfél nevében járnak el, és jogosultak az Ügyfél Szerződésében meghatározott nyilatkozatok megtételére az Ügyfél nevében, így különösen Szolgáltatások Ügyfél nevében történő megrendelésére, lemondására, megrendelés módosítására, illetve Felhasználók rögzítésére és törlésére a rendszerben. A Felhasználók minden, a Shop Szolgáltatás igénybevétele során tett nyilatkozata az Ügyfél nevében megtett nyilatkozatnak minősül.

4.5             A Felhasználó törlése

4.5.1               Az Ügyfél az általa meghatározott Felhasználók törlésére vonatkozó igényét e-mailben jelezheti a Smartmind.hu számára a következő e-mail címen: hello@smartmind.hu

4.5.2              Az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni a Smartmind.hu részére, amennyiben a Felhasználó képviseleti jogosultsága megszűnt (pl. munkaviszonya megszűnt) és azonnal kérnie kell a Felhasználó törlését.

4.6            Az Ügyfél által szolgáltatott adatok pontossága

4.6.1               Az Ügyfél felelős azért, hogy az általa a Smartmind.hu-nak megadott információk, így különösen a Felhasználók adatai pontosak és naprakészek legyenek. Az Ügyfél, illetve a nevében eljáró Felhasználó köteles adataiban – így különösen elérhetőségében – bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatni a Smartmind.hu-ot. Az adatok pontatlanságából vagy értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Smartmind.hu a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét.

4.7             Felhasználó belépési adatai

4.7.1               A Felhasználó megfelelő gondosság és körültekintés mellett köteles eljárni a Shop használatához szükséges, a Smartmind.hu által biztosított belépési adatai (felhasználónév és jelszó) megadásakor vagy megváltoztatásakor. A Felhasználó köteles erős jelszót választani és a jelszó kezelése körében megfelelő gondossággal eljárni.

4.7.2              A Felhasználó nem jogosult harmadik félnek hozzáférést biztosítani a Smartmind.hu által biztosított Shop fiókhoz, a belépési adatokat nem adhatja át harmadik személynek. A félreértések elkerülése végett a Felhasználók munkatársaikkal sem közölhetik a belépési adatokat. Egy felhasználói fiókot minden esetben kizárólag egy képviselő használhat.

4.8            A Felhasználó hozzáférésének megszüntetése, felfüggesztése

4.8.1               A Smartmind.hu megszünteti a Felhasználó és/vagy az Ügyfél hozzáférését a Shop Szolgáltatáshoz, ha

 1. a)Az Ügyfél, vagy a Felhasználó megszegi a jelen Felhasználási Feltételek, vagy a vonatkozó Ügyfél Szerződése rendelkezéseit;
 2. b)Az Ügyfél Szerződése megszűnik, vagy a felek megszüntetik;
 3. c)Az Ügyfél kéri a Felhasználó hozzáférésének megszüntetését; vagy
 4. d)a Felhasználó kéri a hozzáférésének megszüntetését.

4.8.2              A Smartmind.hu ideiglenesen felfüggeszti a Felhasználó hozzáférését a Shop Szolgáltatáshoz, ha

 1. a)Az Ügyfél fizetési hátralékban van, de az Ügyfél Szerződése még nem szűnt meg;
 2. b)gyanú merül fel, hogy a Felhasználó nem jogosult az Ügyfél nevében eljárni;
 3. c)a Felhasználó visszaélésszerűen használja a Shop-t, különösen, ha a tevékenységével megvalósítja a ‎3 pontban meghatározott valamely esetet;
 4. d)ha az szükséges hibaelhárítás vagy tesztelés céljából,
 5. e)a Smartmind.hu által szükségesnek ítélt egyéb okból.

4.8.3              A Felhasználó hozzáférésének felfüggesztése esetén a Smartmind.hu továbbra is biztosítja a Felhasználó által már megrendelt Szolgáltatásokat, az érintett Felhasználó azonban nem tud bejelentkezni, és a fiókjában további módosításokat végezni. A Felhasználó hozzáférésének a)-c), e) pontok szerinti felfüggesztése esetén a Smartmind.hu haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, és az egyeztetésük alapján visszaállítja vagy megszünteti a Felhasználó hozzáférését.

4.8.4              A Smartmind.hu a d) pont szerinti, hibaelhárítási, tesztelés célú felfüggesztésről az Ügyfelet, illetve a nevében eljáró Felhasználót előre értesíti.

 1. A SHOP SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

5.1              Szolgáltatások megrendelése és lemondása

5.1.1                A Felhasználó a Shop következő funkciót veheti igénybe:

 • Saját adatai rögzítése és módosítása;
 • Az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló Felhasználók felvétele és törlése, valamint adataik rögzítése és módosítása;
 • az egyes Felhasználók nevében Szolgáltatások megrendelése, módosítása és lemondása;
 • a Szolgáltatások leírásának megtekintése;
 • a licensz jellegű Szolgáltatások megrendelése esetén a számlázási időszak meghatározása; valamint
 • támogatási szolgáltatás igénylése a Smartmind.hu-tól.

5.1.2               Az Ügyfél, illetve a nevében eljáró Felhasználó az ebben a pontban meghatározott funkciókat az Ügyfél Szerződésének megfelelően közvetlenül a Smartmind.hu részére küldött e-mail útján is igénybe veheti. Ebben az esetben a Smartmind.hu végzi el a Shop-on a kívánt módosításokat, amelyek ugyanúgy jelennek meg a Felhasználó fiókjában, és ugyanolyan joghatással bírnak, mint ha azokat a Felhasználó maga állította volna be a Shop Szolgáltatás használatával.

5.1.3               Amennyiben kérdése merülne fel a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Smartmind.hu-val a 2. pontban meghatározott elérhetőségei valamelyikén vagy az 5.2. pontban meghatározott támogatási szolgáltatás segítségével.

5.2             Támogatási szolgáltatások igénybevétele

5.2.1               A Smartmind.hu az Ügyfél Szerződésében meghatározott módon támogatást nyújt az Ügyfél számára. A támogatási igényét az Ügyfél, illetve a nevében eljáró Felhasználó e-mailben közvetlenül vagy a Shop „Support” felületén leadott „Support Ticket”-tel jelezheti a Smartmind.hu számára.

5.3             Kapcsolattartó személyének meghatározása

5.3.1               A Felhasználó módosíthatja az Ügyfél számlázási kapcsolattartóját. A Smartmind.hu a kiállított számlákat az Ügyfél Szerződésében foglaltaknak megfelelően, a Shop-on aktuálisan beállított számlázási kapcsolattartó számára küldi meg elektronikus formában.

5.3.2              A számlázási kapcsolattartó személyének beállításához a számlázási kapcsolattartó nevének és email címének megadása szükséges. Az adatok megadása után a módosítás akkor lép hatályba, amikor a számlázási kapcsolattartó az email címére küldött üzenetben található link segítségével megerősíti a számlázási kapcsolattartói minőségét.

5.3.3              A számlázási kapcsolattartó nem minősül Felhasználónak, az Ügyfél nevében nem tehet jognyilatkozatot és a Shop használatára nem jogosult.

 1. A SHOP SEGÍTSÉGÉVEL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6.1.1                A Shop segítségével az Ügyfél, illetve a Felhasználó, az Ügyfél Szerződésében foglaltak szerint veheti igénybe a Shop-on elérhető Szolgáltatásokat.

6.1.2               Az egyes Szolgáltatások használatának részletes feltételeit a Szolgáltató és az Ügyfél között megkötendő szerződés tartalmazza, illetve a Shop-on található egyedi leírás nyújt további tájékoztatást.

6.1.3               Egyes Szolgáltatások esetében a Szolgáltató ingyenes próbaidőszakot biztosíthat. A próbaidőszak lehetősége és feltételei a Szolgáltatás leírásából, illetve az igénybevételére vonatkozó egyedi szerződéses feltételekből ismerhető meg.

6.1.4               A Smartmind.hu-nak korlátozás nélkül joga van módosítani a Shop-on keresztül elérhető Szolgáltatások listáját, valamint a Shop szolgáltatáson keresztül elérhető egyéb funkciókat.

 1. ELŐFIZETÉSI KONSTRUKCIÓK, SZÁMLÁZÁS

7.1.1                Az Ügyfelek, illetve a nevükben eljáró Felhasználók által megrendelt Szolgáltatások az Ügyfél Szerződésében meghatározott, következő fizetési konstrukciókban kerülhetnek elszámolásra:

 1. a)Valódi használat alapú (pay as you go) elszámolás;
 2. b)Kvóta típusú elszámolás;
 3. c)Felhasználói licensz alapú elszámolás.

7.1.2               Az elszámolás típusa és a Szolgáltatás ára Szolgáltatásonként eltérő. A megrendeléskor hatályos elszámolási típus és ár az adott Szolgáltatást ismertető Shop oldal „Áttekintés” illetve „Csomagok és árak” címei alatt találhatóak. Licensz alapú elszámolás esetén lehetőség van a számlázási időszak meghatározására is.

7.1.3               A Shop-on feltüntetett árak bruttó árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Technikai, vagy adminisztratív hiba miatt tévesen feltüntetett ár esetében a Smartmind.hu fenntartja a jogot az utólagos korrekcióra, amely esetben az Ügyfél által fizetendő díj a Smartmind.hu-dal utólag egyeztetett előfizetési ár.

7.1.4               Egyes Szolgáltatások esetében tört havi számlázás lehetséges, azonban vannak olyan Szolgáltatások, amelyek esetében ez nem megoldott. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az adott Szolgáltatás leírását, egyedi szerződéses feltételeit.

7.1.5                A számlázás és fizetés részletes szabályait az Ügyfél Szerződése tartalmazza.

 1. ADATVÉDELEM

8.1.1                A Shop Szolgáltatás igénybevétele szükségszerűen együtt jár a Felhasználó, illetve az esetleges természetes személy Végfelhasználók személyes adatainak kezelésével.

8.1.2               Az Shop honlapján alkalmazott Cookie-k a Böngésző Felhasználók és a Felhasználók személyes adatainak kezelésével járhatnak.

8.1.3               A Shop Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekről a Shop Adatkezelési Tájékoztatója, illetve Cookie Policy-ja ad részletes tájékoztatást.

8.1.4               A természetes személy Végfelhasználókat az Ügyfél Szerződése előírásai szerint az Ügyfél köteles tájékoztatni a Szolgáltatás közvetítése céljából szükséges adatkezelésekről, beleértve a Shop igénybevételéhez esetlegesen szükséges adatkezeléseket is.

8.1.5               A Szolgáltatások használata során kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltatók vonatkozó feltételei irányadóak.

 1. FELELŐSSÉG

9.1             A Smartmind.hu felelőssége

9.1.1                A Smartmind.hu az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősséget a Shop használatából fakadó károkért, a Shop Szolgáltatás körében elérhető egyes információk teljességéért, mennyiségéért, helyességéért. A Smartmind.hu nem zárja ki a szándékosan okozott kárért való felelősségét a Shop használatával összefüggésben.

9.1.2               A Shop-on elérhető Szolgáltatások üzemeltetője nem a Smartmind.hu, hanem az adott Szolgáltatás Szolgáltatója, ezért ezek igénybevételére az adott Szolgáltató szerződéses feltételei irányadóak. A Szolgáltatásokkal összefüggő igények tekintetében, ideértve az azok tartalmával, igénybevételével, a kapcsolódó szerződések tartalmával összefüggő igényeket a Smartmind.hu az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét.

9.1.3               A Smartmind.hu az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősséget az alábbiakért:

 1. a)ha az Ügyfél, illetve a nevében eljáró Felhasználó eszköze(i), szoftvere(i) nem kompatibilis(ek) a Shop-pal;
 2. b)a Shop oldalon fellépő esetleges műszaki, vagy egyéb hibákért;
 3. c)a Felhasználó képviseleti joga megszűnik és az Ügyfél nem értesíti erről a Smartmind.hu-ot a ‎5 pontban meghatározott módon;
 4. d)amennyiben a Felhasználó a képviseleti jogkörét túllépve, vagy az Ügyfél utasításainak nem megfelelő módon tesz jognyilatkozatot;
 5. e)a nem megfelelő jelszó- vagy hozzáférés használatért, ideértve a Felhasználó belépési adatainak jogosulatlan átadását, vagy a Felhasználói fiók elérhetővé tételét a képviselőtől eltérő személy részére bármilyen módon;
 6. f)a megrendelt Szolgáltatás Szolgáltatójának rendszereiben, szolgáltatásában keletkező hibáért.

9.2            Szellemi tulajdon

9.2.1               Az Ügyfél és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Shop Szolgáltatásnak és a honlapokon elérhető tartalmakhoz fűződő szellemi tulajdonjogok jogosultjai a Smartmind.hu, vagy a Szolgáltatók.

9.2.2              A jelen Felhasználási Feltételekben, az Ügyfél Szerződésében, valamint a Szolgáltatók és a Végfelhasználók között létrejött szerződésekben kifejezett rendelkezésein túl a Shop használata semmilyen jogosultságot sem keletkeztet az Ügyfél a Felhasználó, vagy a Végfelhasználó részére a Shop-on elérhető szerzői jogi, vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló, vagy oltalmazható tartalmak tekintetében.

9.2.3              A Shop használata kifejezetten nem eredményez felhasználási engedélyt a Shop-on elérhető tartalmak terjesztésére, sokszorozására, hozzáférhetővé tételére, átdolgozására, vagy egyéb felhasználására, valamint a Shop-on elérhető védjegyek használatára.

9.3             A Shop rendeltetésszerű használata

9.3.1               A Böngésző, illetve Felhasználók a Shop Szolgáltatás rendeltetésszerű használatára jogosultak. Nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

 • A Shop Szolgáltatás bármely részének átdolgozása, vagy visszafejtése;
 • bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, kereső- vagy visszafejtő program, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Shop Szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • a Shop Szolgáltatáshoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • más Ügyfelekről, Böngésző vagy Felhasználókról, illetve Végfelhasználókról információ gyűjtése bármilyen célból (ideértve a felhasználóneveket, jelszavakat és e-mail címeket);
 • a Shop Szolgáltatáshoz kapcsolódó anyagok nyilvánosságra hozatala;
 • a Shop Szolgáltatás bármely részének – különösen ideértve a szellemi tulajdon védelme alá eső minden tartalmat – jogosulatlan felhasználása;
 • a Shop bármilyen automatizált módszerrel történő használata (pl. automatizált lekérdezések);
 • Felhasználók azonosítóinak automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése;
 • a megrendelések visszaélésszerű ismételt, túlzó mértékű leadása, módosítása és törlése.

9.4            Vis Major

9.4.1               A Smartmind.hu nem felel, ha a teljesítést előre nem látható és el nem hárítható külső ok, esemény, különösen természeti katasztrófa, háború, vagy más hasonló esemény, ideértve különösen az informatikai rendszerek meghibásodását, teszi lehetetlenné.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1           A Smartmind.hu bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve a Shop-on szereplő Szolgáltatások egyedi leírását és árazását. Ebben az esetben a Smartmind.hu a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Smartmind.hu mindig megfelelő tájékoztatást nyújt az Ügyfél, illetve a nevében eljáró Felhasználó számára.

10.2           Ha az Ügyfélnek, illetve a nevében eljáró Felhasználónak panasza merül fel, azokat a Smartmind.hu felé a jelen Felhasználási Feltételek 2. pontjában írt elérhetőségeken személyesen, írásban, e-mail és telefon útján is jelezheti. Az Ügyfél, illetve a nevében eljáró Felhasználó panaszára a Smartmind.hu a hatályos jogszabályok szerint ad választ.

10.3           Az a tény, hogy a Smartmind.hu adott esetben nem lép fel valamilyen szerződésszegő magatartással szemben, nem érvényesíti valamely ehhez kapcsolódó, jelen Felhasználási Feltételekben, Ügyfél Szerződésében, más szerződésben vagy jogszabályban rögzített jogát, nem jelenti azt, hogy a Smartmind.hu lemondana bármilyen jogáról, ennek érvényesítéséről, illetve belenyugodott vagy hozzájárult volna a szerződésszegő magatartáshoz.

10.4          Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek, az Ügyfél Szerződése vagy más szerződés valamely pontja a jelenlegi vagy jövőbeni jogszabályokkal ellentétes lenne, az adott jogellenes rendelkezés érvénytelenné válik, de a jelen Felhasználási Feltételek, az Ügyfél Szerződése vagy más szerződés minden egyéb pontja teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

10.5           Az Ügyfél a Smartmind.hu előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogait másra átruházni.

10.6          Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó. A jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogviták tekintetében a magyar bíróságok jogosultak eljárni az alkalmazandó hatásköri és illetékességi szabályoknak megfelelően.

Dokumentum vége